OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE – ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; nie uznajemy warunków klienta, które stoją na przeszkodzie lub są odmienne od naszych warunków sprzedaży, chyba że wyraziliśmy wyraźnie pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, kiedy bez zastrzeżeń realizujemy dostawy na rzecz klienta, znając warunki klienta będące na przeszkodzie lub odmienne od naszych warunków sprzedaży.
 2. Wszystkie porozumienia zawarte między nami a klientem w celu realizacji umowy są zapisane na piśmie w niniejszej umowie. Umowy zawarte ustnie oraz późniejsze uzupełnienia wymagają dla ich skuteczności naszego pisemnego potwierdzenia.
 3. Nasze warunki sprzedaży obowiązują tylko w stosunku do przedsiębiorców zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB, osób prawnych prawa publicznego i instytucji prawa publicznego z majątkiem odrębnym.
 4. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z klientem.
 5. Jeżeli klient chce przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy kupna na osobę trzecią, to jest to możliwe tylko za naszą pisemną zgodą.
 6. W przypadku zastosowania towarów należy przestrzegać praw ochronnych osób trzecich.

§ 2 OFERTA – DOKUMENTACJA OFERTOWA

 1. Nasze oferty są niewiążące. Są one dla nas wiążące tylko wtedy, o ile je potwierdzimy lub je spełnimy poprzez wysłanie towaru.
 2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie w zakresie ilustracji, rysunków, kalkulacji i pozostałej dokumentacji. Dotyczy to takich dokumentów pisemnych, które są określone jako „poufne”. Przed ich przekazaniem osobom trzecim klient musi uzyskać naszą wyraźną zgodę na piśmie.

§ 3 CENY – WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, to nasze ceny obowiązują jako „loco fabryka” (ex works), z wyłączeniem opakowania; to jest rozliczane osobną pozycją w rachunku.
 2. Ceny ustala się w euro. Dostawy w innej walucie są realizowane tylko po uzgodnieniu na piśmie.
 3. Ustawowy podatek VAT nie jest wliczony w naszych cenach; jest on oddzielnie wykazywany na fakturze w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do stosownej zmiany naszych cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią obniżki lub wzrosty kosztów, w szczególności w wyniku zmian cen materiałów.
 5. Potrącenie skonta wymaga specjalnego uzgodnienia na piśmie.
 6. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, to cenę zakupu netto (bez potrąceń) należy zapłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązują ustawowe zasady dotyczące skutków zwłoki w płatności.
 7. Klient ma prawo do potrąceń tylko wtedy, kiedy jego roszczenia wzajemne są stwierdzone prawomocnym wyrokiem, bezsporne albo przez nas uznane. Ponadto nabywcy przysługuje prawo zatrzymania towaru tylko w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne odnosi się do tego samego stosunku umownego.

§ 4 CZAS DOSTAWY

 1. Nasze terminy dostaw są zasadniczo tylko w przybliżeniu i niewiążące. Odbiegające od tego porozumienia muszą nastąpić w sposób wyraźny i na piśmie. Nieprzewidziane zdarzenia, za które nie ponosimy odpowiedzialności, wydłużają odpowiednio czas dostawy. Jeżeli z powodu tych zdarzeń, również po odpowiednim wydłużeniu czasu, nie możemy dostarczyć towaru, to klient i my jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, a roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone.
 2. Początek podanego przez nas czasu dostawy wymaga wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych. Dotrzymanie naszego zobowiązania dotyczącego obowiązku dostawy wymaga ponadto należytego spełnienia na czas zobowiązania ze strony klienta. Zastrzega się prawo do zarzutu niewykonania umowy.
 3. Jeżeli klient spóźnia się z przyjęciem lub w sposób zawiniony narusza pozostałe obowiązki współdziałania, to jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałe w związku z tym szkody, włącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Zastrzega się prawo do dalej idących roszczeń lub praw.
 4. Jeżeli występują warunki ustępu (3), to ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia zakupionej rzeczy przechodzi na klienta w chwili, w której popadł on w zwłokę w przyjęciu lub zapłacie.
 5. Odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile będąca podstawą umowa kupna jest transakcją terminową w rozumieniu § 286, ustęp 2, pkt 4 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB lub § 376 niemieckiego kodeksu handlowego HGB. Odpowiadamy również zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile klient jest uprawniony do wysunięcia roszczeń jako skutek zawinionej przez nas zwłoki w dostawie, wskutek czego ustało jego zainteresowanie dalszą realizacją umowy.
 6. Odpowiadamy ponadto zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile zwłoka w dostawie polega na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu umowy, za które odpowiadamy; winę naszych przedstawicieli lub osób wykonujących zobowiązania należy przypisać nam. O ile zwłoka w dostawie polega na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu umowy, za które odpowiadamy, to nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 7. Odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, o ile zawiniona przez nas zwłoka w dostawie polega na zawinionym naruszeniu istotnego obowiązku wynikającego z umowy; w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 8. Poza tym odpowiadamy w przypadku zwłoki w dostawie za każdy pełny tydzień opóźnienia w ramach zryczałtowanego odszkodowania z tytułu zwłoki w wysokości 0,5% wartości dostawy, maksymalnie jednak nie więcej niż 5% wartości dostawy.
 9. Zastrzega się prawo do dalszych ustawowych roszczeń i  prawa klienta.

§ 5 PRZEJŚCIE RYZYKA – KOSZTY OPAKOWANIA

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, to dostawę uzgadnia się jako „loco fabryka” (ex works).
 2. Droga wysyłki i sposób wysyłki są określane przez nas.
 3. W odniesieniu do opakowania obowiązują nasze warunki dotyczące opakowania.
 4. Dostawę obejmiemy ubezpieczeniem transportowym, jeżeli klient to wyraźnie zleci na piśmie; koszty z tym związane ponosi klient.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA WADY

 1. Roszczenia klienta z tytułu wad wymagają, aby odpowiednio spełnił on zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego HGB swoje obowiązki związane ze sprawdzeniem i zgłoszeniem reklamacji.
 2. Klient musi zgłosić wady na piśmie.
 3. O ile występuje wada zakupionej rzeczy, to jesteśmy uprawnieni według własnego wyboru do późniejszego wykonania w postaci usunięcia wady lub do dostawy nowej rzeczy bez wad. W przypadku usunięcia wady ponosimy konieczne koszty tylko do wysokości ceny zakupu i tylko jeśli nie ulegają one zwiększeniu przewiezienia zakupionej rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania zobowiązania.
 4. Jeżeli późniejsze wykonanie nie przyniesie skutku, to klient jest uprawniony według własnego wyboru do żądania odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny.
 5. Odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile klient wysunie roszczenia odszkodowawcze polegające na zamiarze lub rażącym niedbalstwie, włącznie z zamiarem lub rażącym niedbalstwie naszych przedstawicieli lub osób wykonujących zobowiązania. O ile nie zostaniemy obarczeni umyślnym naruszeniem umowy, to nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 6. Odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile naruszymy z naszej winy istotny obowiązek umowny; także w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 7. Odpowiedzialność cywilna z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to także bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkty.
 8. O ile powyżej nie uregulowano czegoś odmiennego, to odpowiedzialność cywilna jest wykluczona.
 9. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy licząc od dnia przejścia ryzyka.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA

 1. Dalej idąca odpowiedzialność cywilna za odszkodowania niż to przewidziane jest w § 6 jest wykluczona, bez względu na charakter prawny wysuniętego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z winy w przypadku zawarcia umowy, z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu roszczeń deliktowych z tytułu odszkodowania za szkody rzeczowe zgodnie z § 823 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.
 2. Ograniczenie zgodnie z ustępem (1) dotyczy również, o ile klient zamiast roszczenia o odszkodowanie za szkodę, zamiast świadczenia odszkodowania wymaga bezużytecznych wydatków.
 3. O ile odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest wobec nas wykluczona lub ograniczona, to dotyczy to również odpowiedzialności w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania naszych pracowników, przedstawicieli i osób wykonujących zobowiązania.

§ 8 ZABEZPIECZENIE ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

 1. Zastrzegamy sobie własność zakupionej rzeczy do chwili otrzymania wszystkich zapłat wynikających ze stosunku handlowego z klientem. W przypadku niezgodnego z umową zachowania się klienta, zwłaszcza w przypadku zwłoki w zapłacie, jesteśmy uprawnieni do odebrania zakupionej rzeczy. Poprzez odbiór przez nas zakupionej rzeczy następuje odstąpienie od umowy. Po odbiorze zakupionej rzeczy jesteśmy uprawnieni do jej spieniężenia, a dochód ze spieniężenia należy zaliczyć na zobowiązania klienta, z potrąceniem stosownych kosztów związanych ze spieniężeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z zakupioną rzeczą; w szczególności jest on zobowiązany do jej wystarczającego ubezpieczenia na własny koszt od szkód spowodowanych przez ogień, wodę i kradzieży w wysokości równej wartości nowej rzeczy. O ile wymagane są prace konserwacyjne i przeglądy, to klient musi je wykonywać na własny koszt we właściwym czasie.
 3. W przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich klient musi nas niezwłocznie poinformować o tym na piśmie, abyśmy mogli wytoczyć powództwo zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego ZPO. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam powstałych sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego ZPO, to klient odpowiada za powstały u nas deficyt.
 4. Klient jest uprawniony do sprzedania zakupionej rzeczy w toku zwykłej działalności gospodarczej; jednakże już teraz ceduje na nas wszystkie należności w wysokości końcowej kwoty faktury (włącznie z podatkiem VAT), które przysługują mu od jego odbiorców lub osób trzecich z odsprzedania, a mianowicie niezależnie od tego, czy zakupiona rzecz została odsprzedana bez lub po przetworzeniu. Do ściągnięcia tej należności klient pozostaje upoważniony również po tej cesji. Nie narusza to naszego uprawnienia do ściągnięcia tej należności samemu. Jednakże zobowiązujemy się nie ściągać tej należności tak długo, jak klient spełnia swoje zobowiązania płatnicze z zainkasowanych utargów, nie popada w zwłokę płatności i w szczególności nie został zgłoszony wniosek o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego lub występuje wstrzymanie płatności. Jeżeli jednak ma to miejsce, to możemy domagać się, aby klient powiadomił nas o scedowanych należnościach i jego dłużnikach oraz wszystkich danych wymaganych do ściągnięcia należności, wręczył nam związane z tym dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o tej cesji.
 5. Przetwarzanie lub przekształcenie zakupionej rzeczy przez klienta jest zawsze dokonywane na naszą rzecz. Jeżeli zakupiona rzecz jest przetwarzana z innymi przedmiotami, nienależącymi do naszej firmy, to nabywamy prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zakupionej rzeczy (końcowa kwota na fakturze, włącznie z podatkiem VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w chwili przetworzenia. Dla rzeczy powstałej wskutek przetworzenia obowiązują ponadto te same zasady, jak w odniesieniu do zakupionej rzeczy, dostarczonej z tym zastrzeżeniem.
 6. Jeżeli zakupiona rzecz zostanie zmieszana nierozłącznie z innymi przedmiotami, nienależącymi do naszej firmy, to nabywamy prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zakupionej rzeczy (końcowa kwota na fakturze, włącznie z podatkiem VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w chwili zmieszania. Jeżeli zmieszanie nastąpi w taki sposób, że rzecz klienta należy uważać za rzecz główną, to obowiązuje jako uzgodnione, że klient przenosi na nas proporcjonalny udział we współwłasności. Klient przechowuje dla nas tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność.
 7. Klient ceduje na nas także należności w celu zabezpieczenia naszych wierzytelności od niego, które powstają wskutek połączenia zakupionej rzeczy z działką gruntu wobec osoby trzeciej.
 8. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie klienta na tyle, na ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza o ponad 10% wartość zabezpieczanych należności; wybór zwalnianych zabezpieczeń leży w naszej gestii.

§ 9 WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU – MIEJSCE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

 1. O ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub instytucją prawa publicznego z majątkiem odrębnym, to właściwość miejscową sądu ustala się na Wuppertal. Jesteśmy uprawnieni do wniesienia powództwa przeciwko klientowi także do sądu właściwego miejscowo dla klienta.
 2. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec; wyklucza się obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, to nasza siedziba jest miejscem wykonania zobowiązania.